Vilkår for brug og anvendelse af online services fra Upjers GmbH

Generelle forretningsbetingelser

§ 1 Gyldighedsområde, kontraktindgåelse

(1) Disse generelle brugerbetingelser er indholdet af brugerforholdene mellem upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg (ejer) og brugerne af de elektroniske underholdningstilbud (brugere). Brugerens kontraktbetingelser indgår kun da i kontrakten, når ejeren udtrykkeligt accepterer det skriftligt. Med brugerens tilmelding til spilportalen eller til en service (dvs. med afsendelsen af en anmodning om oprettelse af adgangsberettigelse (kontoåbning) og med indlogning på den pågældende servicer platform, accepterer brugeren brugerbetingelserne). Ved tilmeldingen bliver brugeren opfordret til at være indforstået med brugerbetingelserne. Brugerbetingelserne gælder for enhver brug af servicen, også fremtidige kontrakter, tilbud, ydelser og leveringer fra ejeren.

(2) Brugerbetingelserne bliver offentliggjort på spilleportalen og indenfor rammerne af servicerne. Disse brugerbetingelser kan gemmes i udklipsholderen, gemmes på en permanent datalagringsenhed eller printes ud. På forespørgsel fra brugeren kan brugerbetingelserne imidlertid også tilsendes.

(3) I tillæg til og i forlængelse af disse brugerbetingelser gælder spilleregler og spilleinstruktionen, som anføres i forbindelse med den pågældende service.

(4) Disse servicer retter sig udelukkende til forbrugere i henhold til § 13 BGB. Brugen af servicen til erhvervsformål eller andre industrielle formål er udelukket. Brugerberettiget er alle personer, som på tidspunktet for tilmelding er fyldt 18 år. Mindreårige er kun berettigede til brug af servicerne med deres lovmæssige værges indforståelse.

(5) Med tilmeldingen forsikrer brugeren udtrykkeligt for sin myndighed og solvens eller også - i tilfældet med mindreårige - at den lovmæssige værges accept foreligger.

(6) Brugerforholdet begynder ved tilmeldingen til spilportalen eller til en bestemt service og via godkendelsen af tilmeldingen fra ejerens side i form af oprettelse af adgangsberettigelse (konto). Det ender med brugerens opsigelse, for eksempel ved sletning af sin konto, eller via spærring eller sletning af ejeren eller via ejerens opsigelse.

(7) Med afsendelsen af tilmeldingsformularen afgiver brugeren et bindende tilbud om afslutning af en servicebrugeraftale (også "anmodning om åbning af en service-konto"). Derved skal alle indtastningsfelter i registreringsformularen være udfyldt korrekt.

(8) De i disse Generelle Forretningsbetingelser nævnte kontrakter mellem ejeren og brugeren kommer grundlæggende først i stand med ejerens accept af hhv. anmodningen om indgåelse af en servicebrugeraftale eller anmodningen om indgåelse af en kontrakt om brug af tillægsydelser. Accepten kan følge eksplicit eller følge af ejerens første opfyldelse som følge af betalingen. Adgangen, som følge anmodningen om åbning af en servicekonto eller som følge af tilbudet om brug af tillægsydelser bliver af ejeren omgående bekræftet ad elektronisk vej via den af brugeren angivne e-mail adresse. Adgangsbekræftelsen udgør ingen bindende accept af anmodningen om at blive bruger. Adgangsbekræftelsen kan dog være forbundet med erklæringen om accept.

§ 2 Ydelsesomfang

(1) Ejeren gør det grundlæggende muligt for brugeren at deltage i sine servicer i deres udformning til den pågældende tid ved at stille dem til rådighed gennem internettet. Brugeren skal selv sikre sig forudsætningerne for deltagelse i servicerne.

(2) Brugeren har intet krav på deltagelse i ejerens servicer. Specielt forbeholder ejeren sig ret til at afvise en tilmelding til en eller flere servicer uden begrundelse eller at begrænse den.

(3) Ejeren garanterer ikke, at servicerne opfylder brugerens krav. Specielt påtager ejeren sig ingen garanti for at servicerne egner sig til de af brugeren opstillede mål.

(4) Brugeren gøres opmærksom på, at en uafbrudt og fuld funktionsdygtig rådighed over servicerne til enhver tid for brugeren ikke er mulig. Ejeren garanterer dog en tilgængelig for spillene på 92% (tooghalvfems procent) i årsgennemsnit. Herfra undtaget er tider, hvor serverne ikke er tilgængelige via internettet på grund af tekniske eller øvrige problemer, som ligger udenfor ejerens indflydelsesområde (klimaindflydelse, forårsaget af tredjemand osv.), på samme måde som tidspunkter, hvor der udføres rutinemæssigt vedligeholdelsesarbejde. Ejeren kan begrænse adgangen til servicerne, såfremt internetudbyderens sikkerhed, opretholdelsen af internettets integritet, specielt undgåelse af tungtvejende forstyrrelser på nettet, softwaren eller de lagrede data kræver dette.

(5) servicerne er underlagt en konstant videreudvikling, tilpasning og forandring. Af denne grund kan ejeren til enhver tid tilpasse sine servicer indholdsmæssige, optiske, tekniske og øvrige fremtrædelsesform. Et krav fra brugerens side på at opretholde bestemte tekniske rammebetingelser eller givne forhold består herved ikke. Brugeren modtager udelukkende en brugerret til de pågældende servicer i deres på det pågældende tidspunkt aktuelle form.

Brugeren har intet krav på opretholdelse af servicerne i den ved kontraktafslutningen bestående form.

Ejeren forbeholder sig ret til at indstille driften af servicerne til enhver tid, uden angivelse af grunde. I dette tilfælde kan brugeren i henhold til § 3 (5a) forlange, at de overfor ham allerede ydede fordele (eksempelvis til gengæld for premiumvaluta) enten indsættes i en anden af ejerens tilbudte servicer eller at ejeren erstatter fordele, som er betalt på forskud. Yderligere krav fra brugerens side på grund af indstilling af servicer er udelukket.

(6) Henvisninger, tips og råd til afvikling af servicer, som ejeren og dennes medarbejdere og betalings- og driftsmedhjælpere uddeler, er altid uforpligtende. Brugeren har ikke noget krav på erstatning af ulemper, som disse har medført.

(7) Såfremt intet andet er udtrykkeligt anført i beskrivelsen af servicernes ydelser, er de af ejeren til rådighed stillede servicer gratis. Bestemmelser i § 3 forbliver heraf uberørte.

§ 3 Premiumvaluta, tillægsydelser, betalingsbetingelser

(1) Ejeren giver ved enkelte servicer brugeren mulighed for, at skaffe såkaldte premiumvalutaer (Coins, Diamanter, Kulstykker, Ædelsten, Farvesplinter, …) mod en betaling. Prisen for premiumvalutaen bliver bekendtgjort på internetsiden for den pågældende service. Anskaffelsen forudsætter en yderligere – uafhængig af servicebrugeraftalen – kontraktindgåelse (Kontrakt om Brug af Tillægsydelser). Denne følger indenfor rammerne af en særskilt og tydeligt kendetegnet bestillingsproces. Bestillingsprocessen afslutter med knappen „køb“. Brugeren afgiver med aktiveringen af denne knap en viljeerklæring, som forpligter vedkommende til betaling af det pågældende beløb ved afslutningen på kontrakten.

(2) Ved hjælp af premiumvaluta har brugeren mulighed for at erhverve sig enkelte tillægsydelser i forhold til en normal konto. Bestillingen af bestemte tillægsydelser i spillet er ikke nogen selvstændig kontrakt, men udelukkende brugerens ret til at bruge sin anskaffede premiumvaluta indenfor rammerne af den under § 3 afsnit 1 nævnte kontrakt. Den nærmere beskrivelse af de fremskaffede tillægsydelser og mængden af premiumvaluta, som fremskaffelsen af dem koster, fremgår særskilt af internetsiden for den pågældende service og varierer alt efter service. Premiumvalutaen gælder altid kun indenfor den service, hvor den er fremskaffet, og de kan grundlæggende set ikke overføres. Gyldigheden af premiumvalutaen er begrænset til 12 måneder fra anskaffelsesdatoen.

(3) For tillægsydelserne gælder i tillæg til disse brugerbetingelser de tilsvarende beskrivelser af ydelserne som særlige betingelser. Ejeren forbeholder sig ret til at ændre arten, omfanget og indholdet af tillægsydelserne.

Specielt forbeholder ejeren sig retten til, i forbindelse med videreudvikling og tilpasning af servicerne, at ændre enkelte tillægsydelser, ikke længere at tilbyde disse og/eller at gøre dem til en gratis del af servicen.

(4) Det er ingen pligt til at anskaffe premiumvaluta. Tillægsydelserne kan bestå af enkeltstående ydelser eller være tidsmæssigt begrænsede. Tidsmæssigt begrænsede tillægsydelser bortfalder igen efter udløb af den bestilte tid og kan derefter bestilles påny, hvis de stadigvæk udbydes af ejeren.

(5) En erstatning eller kompensation for én gang erhvervet og til brug af tillægsydelser anvendt premiumvaluta er i princippet ikke muligt. Dette gælder ikke, hvis kontrakten om brug af tillægsydelser er blevet fortrudt retmæssigt i henhold til § 4. Dette gælder heller ikke, hvis servicen eller den af brugeren fremskaffede tillægsydelse i løbet af den kontraktmæssigt aftalte varighed enten ændres af ejeren, ophæves eller tilbydes gratis.

(a) Premiumvaluta, som er anskaffet for penge indenfor ti uger før en service ophører, kan veksles til premiumvaluta med samme værdi til en anden af ejeres services. Hvilken bestemmes af brugeren. Alternativt kan brugeren forlange en erstatning af premiumvaluta, som han har anskaffet sig hos ejeren for rigtige penge indenfor to uger før ophør af servicen. Et sådant krav skal brugeren rette skriftligt til support@upjers.com indenfor ti uger efter erhvervelsen af premiumvalutaen.

(b) Såfremt brugeren allerede har brugt premiumvaluta forud for et bestemt tidsrum for brugen af tillægsydelser for en fremtidig tidsperiode og ikke kan gøre brug af disse tillægsydelser pga. årsager foranlediget af ejeren (f.eks. ophævelse af tillægsydelserne, vedvarende utilgængelighed af tillægsydelserne, optagelse og udbydelse af tillægsydelserne i de gratis servicer), vil ejeren som erstatning først og fremmest tilbyde andre tillægsydelser og/eller erstatte det brugte beløb (henholdsvis værdien af premiumvalutaen), udregnet efter tid, overfor brugeren.

Brugerens ret til ekstraordinært at ophæve kontrakten om brug af tillægsydelser pga. de ikke brugbare tillægsydelser iht. § 8 afsnit 4, forbliver uberørt af dette. Yderligere krav fra brugeren er udelukket.

(6) Til brug af tillægsydelser er ejeren berettiget til at forlange modydelser i form af premiumvaluta betalt forud. Betalingen for erhvervelse af premiumvaluta forfalder omgående med indgåelse af kontrakten, dvs. med bekræftelsen på erhvervelsen af premiumvaluta. Ejeren tilbyder forskellige betalingsmetoder. Brugeren har intet krav på at ejeren tilbyder bestemte betalingsmuligheder eller vedligeholder disse. Betalingerne bliver foretaget ud fra brugerens valg af betalingsmetode. Brugeren bliver udtrykkeligt gjort opmærksom på, at betalingsudbyderne, som på vegne ejeren trækker beløbene afhængigt af den valgte betalingsmetode, kun overfører en del af de af brugeren opkrævede beløb til ejeren. Undtagen i tilfælde af en virksom fortrydelse begrænses brugerens krav på tilbagebetaling eller erstatning grundlæggende set til det af ejeren rent faktisk modtagne netto-beløb. Det af betalingstjenesteudbyderen fratrukkede beløb bliver ikke erstattet af ejeren.

(7) I tilfælde af manglende betaling er ejeren berettiget til at stoppe tillægsydelserne, samt omgående at spærre den pågældende brugers konto. Brugerens forpligtelse til at betale det aftalte beløb forbliver uberørt af dette.

(8) Opstår der for ejeren ekstra udgifter eller byrder på grund af forhold, som kan tilskrives brugeren, så bærer denne de heraf opståede udgifter overfor ejeren. Ejeren er i dette tilfælde berettiget til at opkræve disse udgifter igen sammen med den oprindelige betaling.

(9) Krav fra ejerens side kan af brugeren kun besvares med uomtvistelige eller retsgyldige modkrav. Brugeren kan kun opretholde en ret til ikke at efterkomme ejerens krav, hvis brugerens modkrav beror på det samme kontraktforhold. Afgivelse til tredjemand af krav fra brugerens side mod ejeren er udelukket.

§ 4 Oplysning om fortrydelsesret vedrørende premiumvaluta og tillægsydelser

Fortrydelsesret:Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden fjorten dage uden angivelse af grunde. Fortrydelsesfristen udgør fjorten dage fra dagen for indgåelse af kontrakten. For at gøre brug af din fortrydelsesret skal du informere os om din beslutning om at fortryde denne kontrakt via en utvetydig erklæring (f.eks. i et brev sendt med posten, en telefax eller en e-mail) til nedenstående kontaktoplysninger:


upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Tyskland

Telefon:        +49 (0) 951-510908
Telefax:        +49 (0) 951-510908102
E-mail:         agb@upjers.com


Til dette formål kan du benytte den nedenstående standard-fortrydelsesformular, hvilket du dog ikke er forpligtet til:

Standard-Fortrydelsesformular:

(Hvis du vil fortryde kontrakten, så udfyld venligst denne formular og send den til os.)
-  Til upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg; Telefax: +49 (0) 951-510908102; e-mail: agb@upjers.com
-  Hermed fortryder jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgåede kontrakt om køb af følgende varer (*)/ tilvejebringelsen af de følgende tjenesteydelser (*)
-  Bestilt den (*)/modtaget den (*)
-  Navnet på brugeren/brugerne
-  Adresse på brugeren/brugerne
-  Underskrift fra brugeren/brugerne (kun ved meddelelse på papir)
-  Dato
_________
(*) Slet overflødig tekst.

Til overholdelse af fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb.

Konsekvenser af fortrydelsen:


Hvis du fortryder denne kontrakt, vil vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostningerne (med undtagelse af de yderligere omkostninger, som er et resultat af at du har valgt en anden art af levering end den af os valgte billigste standardlevering) senest inden fjorten dage fra den dag, hvor din meddelelse om din fortrydelse af denne kontrakt er indgået hos os. Til denne tilbagebetaling anvender vi det samme betalingsmiddel som du benyttede til den oprindelige transaktion, undtagen hvis noget andet er blevet udtrykkeligt aftalt med dig; på ingen måde bliver der påregnet udgifter for dig ved denne tilbagebetaling.

Slut på oplysningen om fortrydelsesret

Særlig henvisning


Din fortrydelsesret ophæves før tid, hvis upjers er begyndt med udøvelsen af kontrakten, efter at du udtrykkeligt har accepteret, at upjers begynder med udøvelsen af kontrakten inden at fortrydelsesfristen begynder, og du har bekræftet dit bekendtskab med at du via din accept af påbegyndelsen af udføringen mister din fortrydelsesret.

§ 5 Reklamation

(1) Ejeren stiller adgang til servicerne og tillægsydelserne til rådighed overfor brugeren in den på det givne tidspunkt aktuelle tilstand. Brugeren har ikke noget krav på opretholdelse eller arbejden henimod en bestemt tilstand/funktionsomfang for servicerne og tillægsydelserne.

(2) Brugeren er bevidst om at den af ejeren til rådighed stillede software indenfor rammerne af servicen - som al software - ikke kan være fuldstændig fejlfri. Som mangelfuld anses servicen derfor kun, når dens spilbarhed er ødelagt betydeligt og permanent.

(3) Til brugerens egen sikkerhed og i særdeleshed af hensyn til sikring af beviser, anbefales det brugeren, at rette samtlige reklamationer til ejeren skriftligt (eller per e-mail)
(4) Før indrapportering af en eventuel fejl skal brugeren først gennemse servicevejledningen og eventuelt af ejeren andre til rådighed stillede hjælperedskaber til problemløsning (specielt lister med ofte stillede spørgsmål, diskussionsfora omhandlende problemer). Brugeren bør ved en fejlrapportering støtte ejeren efter evne.

(5) Garantier i retshenseende påtages ikke af ejeren, så længe intet andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt.

§ 6 Ansvar

(1) For så vidt som at ejeren tilvejebringer gratis ydelser, hæfter ejeren på ingen måde for andre end groft uagtsomme eller med vilje forårsagede skader.

(2) Såfremt ejeren kræver betaling for ydelser, hæfter han uindskrænket ved forsæt og grov skødesløshed.

(3) Ved mild uagtsomhed hæfter ejeren kun i tilfælde af krænkelse af en væsentlig kontraktforpligtelse. Under væsentlige kontraktforpligtelser, også kaldet kardinalforpligtelser i hht. retspraksis, skal sådanne pligter forstås, som muliggør den reglementerede gennemførsel af kontrakten og på hvis opfyldelse brugeren brugeren kan regne med. Erstatningspligten er efter størrelsen begrænset til forudseelige og kontrakttypiske skader.

(4) Bestående ansvarsudelukkelse består dog ikke ved ansvar for skader på liv, legeme og sundhed. Den gælder heller ikke, såvidt skaden beror på en krænkelse af en væsentlig forpligtelse i henhold til kontrakt eller krænkelse af en garanti. Ejerens ansvar ifølge produktansvarsloven samt indenfor andvendelsesområde af § 44 a TVG forbliver uændret.

(5) Forestående ansvarsudelukkelser eller -begrænsninger gælder også med henblik på ansvar hos ejerens ansatte, arbejdstagere, medarbejdere, repræsentanter og betalingsmedhjælpere især med hensyn til andelshavere, medarbejdere, repræsentanter, organer og disses medlemmer med henblik på deres personlige ansvar.

(6) Ejeren distancerer sig udtrykkeligt fra indhold på samtlige sider, til hvilke der findes henvisninger ("links") blandt ejerens forskellige tilbud. Ejeren tager intet ansvar for disse siders indhold. For indholdet på disse sider er udbyderne af disse pågældende sider selv ansvarlige. En kontrol af informationerne under de forskellige links fra ejerens side sker ikke. Krænkelser af gældende lov fra de linkede siders indhold er ejeren ikke bekendt med. Ved underretning om sådant, bliver linket selvfølgelig omgående fjernet.

(7) Der er med de forestående regler ikke forbundet en ændring af bevisbyrden til ulempe for brugeren.

§ 7 Brugerens forpligtelser

(1) Brugeren forpligter sig til at holde adgangsdata til de enkelte servicer hemmelige. En videregivelse til tredjemand er ikke tilladelig.

(2) Brugeren forpligter sig til kun at benytte én konto på samme tid ved hver service. Den samtidige brug af flere konti ved samme service (såkaldte multi-brugere) er ikke tilladt.

(3) Benyttelse fra brugerens side af scripts eller programmer til automatisk udførelse af deltagelse i servicerne (såkaldte bots) er ikke tilladt.

(4) Brugeren forpligter sig til ikke med hensigt at skaffe sig en fordel ved brug af servicerne via programmeringsfejl eller -huller i servicerne (såkaldte bugs). Allerede opnåede fordele skal tilbagegives eller udlignes og kan af ejeren blive ophævet. Brugeren skal holde faktiske eller formodentlige bugs eller uregelmæssigheder hemmelige og omgående melde dem til ejeren.

(5) Brugeren forpligter sig til ikke, inden for rammerne af servicen, at udbrede billeder, links, navne, ord eller andre ytringer med reklamerende, politisk, krænkende, sexistisk, pornografisk eller øvrigt moralsk forkasteligt indhold, i særdeleshed racistisk og højre- eller venstre ekstremt. Yderligere forpligter brugeren sig til ikke at anvende ophavsretsligt beskyttede begreber, navne eller billeder. I tvivlstilfælde har brugeren at slette indhold efter påtegning fra ejeren og ejeren har desuden ret til selv at slette det.

(6) Bestemmelserne fra ejerens og dennes medarbejderes side samt dennes betalings- og vedligeholdelsesmedhjælpere skal følges af brugeren. Dette gælder specielt også for anvisninger fra administratorer og moderatorer i et eventuelt forum hørende til den pågældende service.

(7) En regelbrydende overtrædelse af den ovennævnte pligter berettiger ejeren til omgående og til enhver tid at udelukke brugeren fra videre deltagelse i den pågældende service og til spærring eller sletning af den pågældende brugers konto. En erstatning eller godtgørelse for premiumvaluta, som befinder sig på en eller flere konti på tidspunktet for sletningen, eller for allerede erhvervede og stadigvæk gyldige tillægsydelser følger ikke.

§ 8 Opsigelse

(1) Brugeren er til enhver tid berettiget til at opsige sin deltagelse i enkelte, flere eller alle servicer uden begrundelse og uden at overholde nogen tidsfrist.

(2) Ejeren er til enhver tid berettiget til at opsige enkelte, flere eller alle servicer uden overholdelse af en tidsfrist, hvis servicen eller servicerne nedlægges.

(3) Har brugeren forud bestilt tillægsydelser vha. premiumvaluta for et bestemt tidsrum, så er retten til ordinær opsigelse udelukket indenfor dette tidsrum.

(4) Begge parters ret til at opsige hhv. servicebrugeraftalen eller kontrakten om brug af tillægsydelser af til enhver tid vigtige grunde (ekstraordinær opsigelse) forbliver uberørt.

(5) Hvis ejeren gør brug af den ekstraordinære opsigelse af hhv. servicebrugeraftalen eller kontrakten om brug af tillægsydelser, bliver brugeren kompenseret efter andel for de af ham forud betalte ydelser, som gælder ud over opsigelsestidspunktet eller får en godtgørelse for den indløste premiumvaluta (specielt til gengæld for tillægsydelser). Yderligere krav fra brugerens side er udelukket, såfremt ikke andet er aftalt i disse bruger betingelser.

(6) Ejeren er specielt, men ikke udelukkende, berettiget til opsigelse af betydningsfuld årsag, hvis
- brugeren kommer i restance på mindst 5 Euro eller mere med betalingen af modydelser og ikke betaler trods gentagne påmindelser,
- brugeren selvforskyldt overtræder reglerne og ikke ophører med overtrædelserne trods advarsler; en advarsel kræves ikke, hvis en fastholdelse til kontrakten ikke kan kræves af ejeren, for eksempel i tilfælde af særligt grove overtrædelser af reglerne (flere konti per spiller, strafbare handlinger, ...)
- brugeren ikke har benyttet sin konto i fire uger trods henstillinger.

(7) Hvis der på servicernes platform ikke er mulighed for opsigelse via en bestemt funktion, skal enhver opsigelse følge på tekstform (e-mail). Den ekstraordinære opsigelse skal altid følge under nævnelse af årsager.

(8) Af tekniske årsager følger den endegyldige sletning af brugerdata og kontoen først med en forsinkelse på et par dage.

(9) I tilfælde af en berettiget opsigelse af betydningsfulde grunde tilbagestår der fra brugerens side intet krav på erstatning for de af opsigelsen berørte servicer eller tillægsydelser.

§ 9 Skriftlig form

Sideaftaler til disse generelle brugerbetingelser samt ændringer, udvidelser eller ophævelser af disse brugerbetingelser kræves skriftligt for deres gyldighed. Dette gælder også for ændringer af kravet om den skriftlige udformning. Gyldigheden af individuelle eller udtrykkelige kontraktaftaler bliver ikke berørt heraf.

§ 10 Overdragelse af rettigheder

(1) De rettigheder til indhold, som en bruger indsætter indenfor rammerne af servicer, forbliver hos den pågældende bruger. Med indsættelsen overdrager brugeren udelukkende ejeren en simpel, gratis brugsret til indholdene, som kan trækkes tilbage til enhver tid. Specielt retten til at gøre indholdet offentligt tilgængeligt.

§ 11 Salvatorisk klausul og øvrigt

(1) Skulle enkelte bestemmelser i disse generelle forretningsbetingelser være uvirksomme, så berører dette ikke virksomheden af de øvrige bestemmelser.

(2) For disse brugerbetingelser og for alle kontrakter indgået på basis af disse brugerbetingelser gælder Forbundsrepublikken Tysklands lov. Anvendelse af FNs købsret omhandlende køb af transportable goder samt den tyske internationale privatrets kollisionsregler er udelukket.

(3) Hvis brugeren efter kontraktindgåelse flytter sin bopæl eller sædvanlige opholdssted udenfor Danmark, er sædet ejerens værneting. Dette gælder også, hvis brugerens bopæl eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt på tidspunktet for fremførelsen af klagen.

(4) Ejeren forbeholder sig ret til altid at ændre eller udvide disse brugerbetingelser med virkning ud i fremtiden, såfremt dette bliver nødvendigt (f.eks. tilpasninger til rets- og lovsituationen, udvidelse af ejerens serviceområde osv.) og såfremt brugeren herved ikke bliver forfordelt efter tro og love. Ændringer i disse brugerbetingelser bliver på passende måde meddelt overfor brugeren. Meddelelsen følger enten indenfor rammerne af af servicerne eller via tilsending af en mail til den af brugeren angivne e-mail adresse. Under alle omstændigheder bliver brugeren informeret om ændringerne ved næste indlogning.

(5) Brugeren kan efter meddelelsen og opnåelsen af kendskab til regelændringerne gøre indsigelse mod ændringerne i brugerbetingelserne indenfor en (1) måned. Det anbefales brugeren at rette indsigelsen til ejeren skriftligt eller per e-mail af hensyn til bevissikring.

(6) Gør brugeren ikke indsigelse mod de ændrede brugerbetingelser indenfor fristen på en (1) måned efter meddelelsen om disse og deraf følgende mulighed for opnåelse af kendskab til disse eller bruger han disse fortsat, så bliver de ændrede eller udvidede brugerbetingelser retskraftige overfor ham. Gør brugeren indsigelse indenfor tidsfristen, så er begge parter berettiget til at opsige kontrakten med en opsigelsesfrist på en måned, såfremt der ikke allerede efter § 8 består en opsigelsesret til enhver tid. Indtil kontraktafslutningen gælder de oprindelige brugerbetingelser stadig.

(7) Eventuelle forudbetalte ydelser af brugeren, som løber ud over afslutningstidspunktet bliver erstattet til brugeren efter andel. Yderligere krav fra brugerens side er udelukket.

(8) Ejeren vil i meddelelsen om ændringerne gøre særligt opmærksom på muligheden for at gøre indsigelse, opsigelsen, fristen samt på de retslige følger, særligt med hensyn til en udeblevet indsigelse.

(9) Det anbefales brugeren at holde sig informeret om brugerbetingelsernes stand og servicernes ydelses- og brugerbeskrivelser.Status: Juni 2014
upjers GmbH
Direktør: Klaus Schmitt
Adresse: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Tyskland

E-mail: agb@upjers.com (ingen support)
Tel: +49 (0)951/5109080 (ingen support)
Fax: +49 (0)951/510908102 (ingen support)

Retssted: Amtsgericht Bamberg
Registreringsnummer: HRB 5558

Skattenummer: DE275673923
Erklring om databeskyttelse

Dette er databeskyttelseserklringen for upjers GmbH, Hafenstr. 13, 96052 Bamberg. Den glder for alle af upjers drevne hjemmesider og spil.

Nedenfor er de vigtigste begreber uddybet nrmere til bedre forstelse af denne databeskyttelseserklring:

Glosar

1. Hvad er personlige oplysninger?

Personlige oplysninger er oplysninger, som identificerer dig som person. Dertil hrer eksempelvis dit navn, e-mail-adresse, telefonnummer, postadresse eller kreditkortinformationer.

2. Hvad er brugeroplysninger?

Brugeroplysninger er oplysninger, som upjers registrerer af dig og forarbejder og gemmer, nr du kontakter de af upjers drevne hjemmesider og spil. Brugeroplysninger er isr kendetegn til identificering (f.eks. domnenavnet og/eller IP adressen for den computer, som du kontakter upjers med).

3. Hvad er IP-adresser?

IP adresser tjener til at identificere apparater, der er forbundet med internettet. Hver computer, som er forbundet med internettet, kan tildeles en bestemt IP adresse, dvs. en bestemt talkombination.

4. Hvad er en cookie?

Cookies er sm filer, som de af upjers drevne hjemmesider og spil - ligesom det er tilfldet med mange andre hjemmesider - overfrer til brugerens browser, som igen gemmer den p brugerens apparat. Cookies tjener til at gemme oplysninger om selve apparatet p apparatet og dermed ge brugervenligheden, f.eks. ved at hjemmesiderne og spillene genkender brugeren igen ved det nste besg. Derudover tjener de ogs til at opsamle statistiske data om brug af hjemmesiderne og spillene og til at kunne analysere disse data med henblik p en forbedring af tilbuddene. En cookie indeholder blandt andet navnet p det domne, som cookien kommer fra, cookiens "levetid" og en vrdi, som regel et etydigt ciffer, som er blevet dannet tilfldigt af en generator. Selvflgelig har du mulighed for at have indflydelse p brugen af cookies, idet du indstiller din browser sledes, at cookies kun tillades i begrnset omfang eller afvises fuldstndigt. Allerede eksisterende cookies kan du til enhver tid fjerne igen fra din computer manuelt eller via funktionen i browseren. upjers gr dig opmrksom p, at en brug af de af upjers drevne hjemmesider og spil under visse omstndigheder kun er begrnset mulig uden cookies eller med indskrnket tilladelse for cookies.

 

 

1 Indsamling, forarbejdning og lagring af personlige oplysninger

Hvis du tilgr vores hjemmesider eller spil, indsamler upjers eller upjers vrtudbydere data om denne tilgang via de skaldte server-logfiler. De herved indsamlede data omfatter navnet p den konkret besgte hjemmeside eller fil, datoen og tidspunktet for besget, den overfrte datamngde, dit styresystem og din browsertype, den forhen besgte hjemmeside, din ip-adresse, din udbyder og en meddelelse om den succesfulde tilgang af den pgldende hjemmeside. upjers indsamler, forarbejder og gemmer desuden sdanne personlige oplysninger, som du frivilligt har meddelt via elektronisk eller vrig kommunikation (f.eks. i formularer eller p anden vis p de af upjers drevne hjemmesider og spil). Med dertil tller ogs de oplysninger, som du benbarer overfor andre brugere, nr du kommunikerer med disse p de af upjers drevne hjemmesider og spil. upjers anbefaler dig at omgs sparsomt og omhyggeligt med dine oplysninger og afveje grundigt, hvad og med hvem brugeren kommunikerer via de af upjers drevne hjemmesider og spil. Visse informationer, blandt andet kommunikationen mellem brugere, kan ogs vre synlige for andre brugere af de af upjers drevne hjemmesider og spil.

For at registrere sig til brugen af de af upjers drevne spil, skal du som regel identificere dig via indtastning af din e-maiadresse. Hvis du vil gre brug af tillgsydelser indenfor spillene, skal upjers under visse omstndigheder bruge yderligere informationer, ssom f.eks. en bankkonto.

Her nogle eksempler p hvilke oplysninger upjers gemmer:

Hvis du registrerer dig i eller bruger et af upjers drevet spil, gemmer upjers automatisk domnenavnet og/eller computerens IP adresse, som du kontakter upjers med.

upjers gemmer din e-mail-adresse, hvis du har meddelt denne til upjers. I vrigt fremgr de i de enkelte tilflde indsamlede data af de pgldende indtastningsfelter.

 

 

2 Anvendelse af personlige oplysninger

a) Kun hvis det er lovmssigt tilladt eller hvis du har indvilliget i det, vil upjers indsamle dine personlige data, bruge dem eller videregive dem. De via server-logfilerne indsamlede data anvender upjers kun til den statistiske analyse til brug for udbyderen af hjemmesiden og spillene, til opretholdelse af sikkerheden og til optimering af hjemmesiderne og spillene. upjers forbeholder sig den efterflgende kontrol af disse data, hvis der p grund af konkrete holdepunkter bestr en berettiget mistanke om en ulovlig brug af hjemmesiderne og spillene. Indtastede data indenfor rammerne af en tilmelding anvender upjers til forml vedrrende brug af hjemmesiderne og spillene.

upjers kan sende dig information via e-mail, som indeholder ndringer af omfanget af udbuddet af de pgldende hjemmesider og spil eller tekniske omstndigheder. I tilflde af en etablering af kontakt med upjers f.eks. via en kontaktformular eller via e-mail bliver dine oplysninger gemt med formlet at bearbejde din foresprgsel. Dette glder ligeledes for det tilflde, at der opstr efterflgende sprgsml. upjers indsamler, forarbejder og lagrer i vrigt dine data, sledes at upjers bedre kan forst din brug af de af upjers bedrevne hjemmesider og spil og herigennem kan tilbyde dig bedre tjenester. Sledes kan upjers f.eks. ikke alene benytte de lagrede data til direkte afvikling af brugerkontrakten inklusive alle dermed sammenhngende anvendelsesmuligheder (f.eks. brug af spillene; deltagelse i med spillet forbundne tjenester; benyttelse af kundesupport), men ogs til at blive opmrksom p funktionsforstyrrelser eller en anvendelse med misbrug af de af upjers bedrevne hjemmesider og spil.

b) Vi informerer dig gerne om vores virksomhed og om spillene og servicerne fra upjers med et nyhedsbrev. Hvis du vil modtage nyhedsbrevet, skal upjers bruge en gyldig e-mailadresse tilhrende dig. Desuden skal upjers bruge en information, som muliggr en efterprvelse af hhv. hvorvidt du er indehaver af den angivne e-mailadresse eller om indehaveren af e-mailadressen er indforstet med modtagelsen af nyhedsbrevet ("verificering"). Med tilmeldingen til nyhedsbrevet bliver derfor din ip-adresse og datoen for tilmeldingen gemt. Dette tjener udelukkende til bevismssige forml, i tilflde af at en tredjemand misbruger en fremmed e-mailadresse og tilmelder sig modtagelsen af nyhedsbrevet uden den berettigedes viden. Yderligere data bliver ikke indsamlet. Disse data bliver kun anvendt til forsendelse af nyhedsbrevet og bliver ikke videregivet til tredjemand.

Den tekniske afvikling af forsendelsen af nyhedsbrevet bliver udfrt af emarsys eMarketing Systems AG, Mrzstrae 1, 1150 Wien, strig p ordre fra upjers.

Sfremt du ikke lngere vil modtage et nyhedsbrev, kan du til enhver tid afmelde dig modtagelsen af nyhedsbreve. Klik dertil venligst p linket "afmeld upjers nyhedsbrev" som er anfrt i slutningen af hvert nyhedsbrev. Derudover kan du selvflgelig ogs til enhver tid fortryde din indvilligelse i modtagelsen af nyhedsbreve ad anden vej, f.eks. skriftligt (f.eks. via e-mail til support@upjers.com), uden at der herved opstr omkostninger, bortset fra omkostningerne ved overfrsel af fortrydelsen (til basistarifferne).

c) upjers er berettiget til at videregive brugeroplysninger i forbindelse med betalingsafvikling til den tjenesteyder, der har at gre med opkrvningen af betalingen for ydelsen, svidt dette er pkrvet til formidling af ydelsen og til afregning med dig. upjers er viderehen berettiget til at stille brugeroplysninger til rdighed for en tredjemand, til hvilken fordringer fra upjers overfor dig er overdraget, sfremt dette er ndvendigt til opkrvning af fordringerne. upjers vil, p din foresprgsel, informere dig om navnet p tredjemand. Hvis upjers samarbejder med tredjemand om tilvejebringelsen af tjenesterne, vil upjers forpligte denne til at vre opmrksom p de gldende databeskyttelseslove og til at sikre en passende databeskyttelse.

 

 

3 ndringer eller sletning af personlige oplysninger

Du kan til enhver tid ndre dine personlige oplysninger (f.eks. for at opdatere eller berigtige disse) eller slette dine personlige oplysninger fuldstndigt. Hvis du nsker at upjers ndrer dine personlige oplysninger eller ikke lngere bruger dem, kan du kontakte upjers under mail@upjers.com. upjers vil derefter hurtigst muligt hhv. ndre eller slette dine oplysninger. upjers gr dig imidlertid opmrksom p, at det p grund af de tekniske og organisatoriske forhold kan forekomme, at der stadigvk bliver udfrt nogle foranstaltninger, som allerede er pbegyndt men endnu ikke udfrt. Desuden kan vi i givet fald frst slette dine data fuldstndigt p et senere tidspunkt, sfremt der skulle best en lovmssig opbevaringspligt.

 

 

4 Srlige henvisninger

1. Brug af den Skalerbare Centrale Mlemetode

upjers anvender til nogle af sine tilbud den Skalerbare Centrale Mlemetode (SCM) fra firmaet INFOnline (https://www.infonline.de) til fremskaffelsen af statistiske kendevrdier om brugen af tilbuddene. Herved bliver der indsamlet anonyme mledata. Rkkeviddemlingen af SCM anvender til genkendelse af computersystemer enten en cookie kendetegnet ivwbox.de eller alternativt en signatur, som bliver dannet af forskellige automatisk overfrte informationer fra din computer. IP-adresser bliver ikke gemt under processen og kun forarbejdet i anonymiseret form. Rkkeviddemlingen er blevet udviklet under hensyntagen til databeskyttelsen. Formlet med rkkeviddemlingen er at bestemme brugsintensiteten og antallet af brugere af en hjemmeside statistisk. P intet tidspunkt bliver enkelte brugere identificeret. Deres identitet forbliver altid beskyttet. De modtager ingen reklame via systemet.
For web-tjenester, som er medlem af Informationsselskabet til Faststtelse af udbredelsen af Reklamekontrakter (IFR) eller deltager i studiet internet facts fra Arbejdsgruppen Online-Forskning (ASOL), bliver brugerstatistikkerne offentliggjort mnedligt af ASOL og Arbejdsgruppen Media-Analyse e. V. (ag.ma -
www.agma-mmc.de), samt af IFR og kan ses under http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de og http://www.ivw.eu. Udover offentliggrelsen af mledata kontrollerer IFR SCM-processen regelmssigt med henblik p en regel- og databeskyttelseskonform brug. Yderligere informationer om SCM-processen finder du p INFOnline GmbHs hjemmeside (https://www.infonline.de), som driver SCM-processen, databeskyttelseshjemmesiden ASOL (http://www.agof.de/datenschutz) samt p IFRs databeskyttelseshjemmeside IVW (http://www.ivw.eu).

Du kan gre indsigelse mod dataforarbejdningen via SCM via flgende link: http://optout.ivwbox.de.

 

 

2. Brug af Google Analytics

upjers bruger indenfor rammen af sine tilbud Google Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (efterflgende Google). Google Analytics anvender skaldte cookies, dvs. tekstfiler, som bliver gemt p brugerens computer og som muliggr en analyse af din brug af hjemmesiden. De af cookien dannede informationer om din benyttelse af denne hjemmeside bliver som regel overfrt til n af Googles servere i USA og gemt der. I tilflde af aktiveringen af IP-anonymiseringen p denne hjemmeside, vil din IP-adresse dog af Google frst blive forkortet indenfor medlemslandene af den europiske union eller i andre af aftalen omfattede lande. Kun i undtagelsestilflde bliver den fulde IP-adresse overfrt til en Google-server i USA og forkortet der. P vegne af ejeren af denne hjemmeside vil Google bruge disse informationer til at vurdere din brug af hjemmesiden, for at udarbejde rapporter for hjemmesideaktiviteterne og for at tilvejebringe yderligere tjenesteydelser forbundet med brugen af hjemmesiden og af internettet. Den fra din browser hentede IP-adresse indenfor rammerne af Google Analytics vil ikke blive sammenkrt med andre af Googles data. Du kan forhindre lagringen af Cookien via en indstilling i dit browser-program; upjers gr dig dog opmrksom p, at du i dette givne tilflde ikke vil kunne bruge samtlige funktioner p hjemmesiden i deres fulde omfang. Du kan derudover forhindre videresendelsen til Google af de af cookien frembragte data som har at gre med din brug af hjemmesiden (inkl. IP-adresse), idet du henter og installerer det Plugin, som er til rdighed under flgende link. Det aktuelle link er http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk.

 

 

3. Anvendelse af Google AdSense

Sfremt der er vist reklamer p vores hjemmesider ved hjlp af Google Adsense (en reklamevisningstjeneste fra Google), lagrer din browser eventuelt cookies sendt af Google. Derudover anvender Google Adsense til udvinding af information ogs skaldte "WebBacons" (usynlige grafikker), med hvis anvendelse simple handlinger ssom besgstrafikken p den pgldende hjemmeside kan optegnes, samles og analyseres. upjers har ingen indflydelse p dataindsamlingen. Vi gr imidlertid ud fra, at i hvert fald besget af siden og genkendelsen af dit apparat bliver registreret. De via cookies eller Web Bacons indsamlede informationer om besget af den pgldende hjemmeside (inklusive din IP-adresse) og udleveringen af reklameformater bliver overfrt til n af Googles servere i USA og lagret der. Google anvender efterflgende de udvundne informationer til at prsentere dig for udvalgt, behovsorienteret reklame, som s vidt muligt ogs svarer til dine individuelle interesser. Google overfrer under visse omstndigheder ogs de indsamlede informationer til tredjepart, srligt i de tilflde, hvor Google er lovmssigt forpligtet til det eller for s vidt tredjeparten forarbejder disse data p ordre fra Google. Din ip-adresse bliver ikke sammenkrt med andre data lagret af Google.

Yderligere informationer om indsamling og brug af dataene, samt dine rettigheder i denne forbindelse og indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfre, kan du f at vide i henvisningerne om Googles databeskyttelse under flgende link: http://www.google.da/intl/de/policies/privacy/

Du kan forhindre lagringen af cookies p din computrer. Dertil skal du vlge den hertil indrettede indstilling under dine browserindstillinger, for eksempel "accepter ikke cookies". upjers gr dig dog opmrksom p, at du i dette tilflde givetvis ikke vil kunne bruge samtlige funktioner ved dette tilbud i fuldt omfang. Ved brug af denne hjemmeside erklrer du dig indforstet med bearbejdningen af de om dig indhentede data af Google p den fr beskrevne mde og til det fr nvnte forml.

 

 

4. Anvendelse af sociale mediers plugins

upjers stiller indenfor rammerne af sine internettilbud flgende sociale mediers plugins til rdighed for sine brugere:

                    Facebook hhv. "like" eller "synes om"-knap fra det sociale netvrk Facebook, drevet af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;

                    Google "+1"-knap fra det sociale netvrk Google+, drevet af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

                    Twitter "tweet" fra kommunikationsplatformen Twitter, drevet af Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Disse plugins bliver udviklet af de pgldende udbydere, stillet til rdighed og implementeret uforandret p vores hjemmesider. Ved hjlp af en sdan knap kan brugeren udtrykke en anbefaling af den pgldende besgte hjemmeside. Hermed kan de anbefale tilbud fra upjers overfor venner p Facebook, andre brugere af Google Plus, samt flgere af Twitter. Klikkes der for eksempel p knappen synes om, fremkommer der p din Facebook-side en melding om at du anbefaler vores tjeneste. Anvender du knappen +1 fra Google Plus, s fremstr anbefalingen p din Google Plus-profil eller ved sgeresultater fra sgemaskinen Google. Desuden kan anbefalingen forbundet med dit profilnavn og profilbillede vises for tredjemand p hjemmesider og i reklamer p internettet. Ved hjlp af knapper fra Twitter er det muligt at dele et indlg eller en side fra et af upjers' tilbud p Twitter. Desuden muliggr disse knapper en automatiseret kommunikation mellem hjemmesider og den pgldende platform.

Nr du aktiverer en platforms plugin, opbygger din browser en direkte forbindelse til serverne i USA og kommunikerer efterflgende med den pgldende tjeneste. Indholdet af pluginerne indlses af serverne direkte i din browser og bliver derefter af denne implementeret p vores hjemmeside.

Vi har derfor ingen indflydelse p omfanget af de data, som platformudbyderne indsamler ved hjlp af knapperne og informerer dig ud fra vores stand af viden: Vi gr ud fra, at besget p hjemmesiden, betjeningen af knappen og din ip-adresse bliver registreret.

Som flge heraf modtager Facebook via implementeringen af de sociale plug-ins den information, at du har besgt den pgldende hjemmeside for tilbuddet tilhrende upjers. Er du imens logget ind hos Facebook, kan Facebook tilordne besget til din Facebook-konto. Nr du interagerer med de sociale plug-ins, for eksempel gr brug af knappen synes om, bliver den pgldende oplysning af din browser viderebragt direkte til Facebook og lagret der. Hvis du ikke er medlem hos Facebook, bestr der alligevel en mulighed for at Facebook gemmer din ip-adresse, dog bliver der iflge Facebook i Tyskland kun gemt en anonymiseret ip-adresse. Hvis du er medlem af Facebook og ikke nsker, at Facebook via upjers' tilbud indsamler data om dig og forbinder dem med dine hos Facebook gemte medlemsoplysninger, m du logge dig ud af Facebook inden besget p hjemmesiden for upjers' tilbud.

Iflge Google bliver der ikke opfanget nogen personrelaterede data, hvis du ikke klikker p knappen +1. Kun hos medlemmer, der er logget ind, bliver der flgelig opfanget og forarbejdet personrelaterede data, blandt andet ip-adressen.

Iflge vores kendskab bliver der i tilfldet med Twitter-knappen udelukkende viderebragt din ip-adresse og url-adressen for den pgldende hjemmeside for upjers' tilbud ved brug af knappen og de vil ikke blive benyttet til andre forml end fremvisningen af knappen.

Sfremt du indehaver en brugerprofil p en platform glder der dog generelt, at platformens ejer er i stand til at tilordne informationer til din brugerkonto ved aktivering af det pgldende plugin. Sfremt du ikke er indforstet med det, br du logge dig ud af din brugerprofil fr du aktiverer et plugin.

Yderligere informationer om formlet med og omfanget af dataopsamlingen og om yderligere brug af dataene fra platformejernes side, samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder i denne forbindelse til beskyttelse af din privatsfre, kan du lse i henvisningerne om databeskyttelse under de flgende links:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Google+: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Twitter: https://twitter.com/privacy

Vi vil gerne gre dig opmrksom p, at du ved hjlp af tilfjelser (add ons) ssom f.eks. Facebook Blocker, kan blokere for sociale mediers plugins til din browser.

 

 

5. Omgang med data ved brugen af integrerede spil

Enkelte upjers-spil er indlejrede i platforme hos sociale netvrk (frst og fremmest Facebook). Der bliver alle spil betegnet som skaldte Apps eller Applications. Hvis du gerne vil bruge disse spil, opfordres du til at tillade upjers indsamling/lagring af eksempelvis flgende data:

- For-, Efternavn, Kn, Fdselsdato

- Profilbillede eller tilsvarende URL

- Login e-mail-adresse, som blev angivet ved registreringen p Facebook

- Placering og hardware

- Bruger-ID-Nr., som er linket sammen med offentligt tilgngelige informationer (p Facebook)

- User-ID-Nr. p dine venner, som ligeledes er forbundet til spillet.

Med bekrftelsen i feltet tillad accepterer du indsamlingen, lagringen og forarbejdningen af data.

upjers gr dig opmrksom p, at omfanget af informationer, som upjers fr via Facebook, kan pvirkes via tilsvarende indstillinger vedrrende privatsfren. Specielt kan en pvirkning flge af at

- du kontrollerer hvilke informationer dine Facebook-venner deler med dig/via dig

- du hhv. blokerer eller hindrer specielle processer i at indsamle informationer om dig

- du ignorer bestemte spil-invitationer

- du kontrollerer hvem der kan se dine aktiviteter

 

 

6. Tilstanden spil nu/straks

Sfremt upjers giver dig mulighed for at bruge et spil uden registrering, modtager du en gstekonto. Via en sdan tidsmssigt begrnset gstekonto er ibrugtagningen af tillgsydelser mod betaling ikke mulig. Du vil ikke blive opfordret til at efterlade personlige data (f.eks. e-mail-adresse). Derimod fr du adgang til spillet via et gste-brugernavn og et tilsvarende kodeord. Det indenfor rammerne af en gste-konto oprettede gste-navn bliver automatisk slettet efter en bestemt tidsperiode (som meddeles dig i spillet) efter tilmeldingen. Du kan dog imidlertid registrere dig i spillet. Med de indenfor rammerne af registreringen afgivne personlige oplysninger bliver der handlet sledes som beskrevet her i denne databeskyttelseserklring.

 

 

5 Oplysning om personlige oplysninger

P foresprgsel vil upjers omgende informere dig om alle de om dig lagrede data gratis. Disse informationer bliver grundlggende meddelt i elektronisk form, normalt per e-mail.

 

 

6 Andres hjemmesider / links

I det tilflde at du bliver viderestillet til en anden hjemmeside, der ikke drives af upjers via et link, som befinder sig p en af upjers drevet hjemmeside eller spil, henviser upjers overfor dig, at den foreliggende databeskyttelseserklring ikke glder for denne anden hjemmeside. Upjers er derfor ikke ansvarlig for hvordan ejeren af denne anden hjemmeside omgs dine data. Specielt er upjers ikke ansvarlig for at der p hjemmesiden, som ikke drives af upjers, glder den samme standard for databeskyttelse som den, upjers tilbyder sine brugere. upjers anbefaler derfor sine brugere grundigt at gennemlse erklringerne om databeskyttelse p de hjemmesider, der linkes til hos upjers.

 

 

7 ndringer i databeskyttelseserklringen

upjers forbeholder sig ret til at ndre denne databeskyttelseserklring til enhver tid, dog vil upjers altid overholde de gldende love vedrrende databeskyttelse. Upjers anbefaler at holde sig informeret om den aktuelle databeskyttelseserklring ved hvert besg p hjemmesiderne og spillene. Hvis upjers vil bruge de personlige oplysninger i et strre omfang end hidtil, vil upjers selvflgelig informere brugeren om dette p forhnd.

 

 

Stand: September 2013

 

Tjenesteudbyder:

upjers GmbH
Direktr: Klaus Schmitt
Adresse: Hafenstr. 13, 96052 Bamberg


Email: mail@upjers.com (no support)

Tel.: +49-951/5109080 (no support)

Fax: +49-951/510908102 (no support)


Retssted: Amtsretten i Bamberg

Registr. Nr. HRB 5558


UstNr: DE275673923

Ansvarlig for databeskyttelse:

Email: datenschutzbeauftragter@upjers.com