Vilkår for brug og anvendelse af online services fra upjers GmbH

Generelle forretningsbetingelser

§ 1 Gyldighedsområde, kontraktindgåelse

 1. Disse generelle brugerbetingelser er indholdet af brugerforholdene mellem upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg (ejer) og brugerne af de elektroniske underholdningstilbud (brugere). Brugerens kontraktbetingelser indgår kun da i kontrakten, når ejeren udtrykkeligt accepterer det skriftligt. Med brugerens tilmelding til spilportalen eller til en service (dvs. med afsendelsen af en anmodning om oprettelse af adgangsberettigelse (kontoåbning) og med indlogning på den pågældende servicer platform, accepterer brugeren brugerbetingelserne). Ved tilmeldingen bliver brugeren opfordret til at være indforstået med brugerbetingelserne. Brugerbetingelserne gælder for enhver brug af servicen, også fremtidige kontrakter, tilbud, ydelser og leveringer fra ejeren.

 2. Brugerbetingelserne bliver offentliggjort på spilleportalen og indenfor rammerne af servicerne. Disse brugerbetingelser kan gemmes i udklipsholderen, gemmes på en permanent datalagringsenhed eller printes ud. På forespørgsel fra brugeren kan brugerbetingelserne imidlertid også tilsendes.

 3. I tillæg til og i forlængelse af disse brugerbetingelser gælder spilleregler og spilleinstruktionen, som anføres i forbindelse med den pågældende service.

 4. Disse servicer retter sig udelukkende til forbrugere i henhold til § 13 BGB. Brugen af servicen til erhvervsformål eller andre industrielle formål er udelukket. Brugerberettiget er alle personer, som på tidspunktet for tilmelding er fyldt 18 år. Mindreårige er kun berettigede til brug af servicerne med deres lovmæssige værges indforståelse.

 5. Med tilmeldingen forsikrer brugeren udtrykkeligt for sin myndighed og solvens eller også - i tilfældet med mindreårige - at den lovmæssige værges accept foreligger.

 6. Brugerforholdet begynder ved tilmeldingen til spilportalen eller til en bestemt service og via godkendelsen af tilmeldingen fra ejerens side i form af oprettelse af adgangsberettigelse (konto). Det ender med brugerens opsigelse, for eksempel ved sletning af sin konto, eller via spærring eller sletning af ejeren eller via ejerens opsigelse.

 7. Med afsendelsen af tilmeldingsformularen afgiver brugeren et bindende tilbud om afslutning af en servicebrugeraftale (også "anmodning om åbning af en service-konto"). Derved skal alle indtastningsfelter i registreringsformularen være udfyldt korrekt.

 8. De i disse Generelle Forretningsbetingelser nævnte kontrakter mellem ejeren og brugeren kommer grundlæggende først i stand med ejerens accept af hhv. anmodningen om indgåelse af en servicebrugeraftale eller anmodningen om indgåelse af en kontrakt om brug af tillægsydelser. Accepten kan følge eksplicit eller følge af ejerens første opfyldelse som følge af betalingen. Adgangen, som følge anmodningen om åbning af en servicekonto eller som følge af tilbudet om brug af tillægsydelser bliver af ejeren omgående bekræftet ad elektronisk vej via den af brugeren angivne e-mail adresse. Adgangsbekræftelsen udgør ingen bindende accept af anmodningen om at blive bruger. Adgangsbekræftelsen kan dog være forbundet med erklæringen om accept.

§ 2 Ydelsesomfang

 1. Ejeren gør det grundlæggende muligt for brugeren at deltage i sine servicer i deres udformning til den pågældende tid ved at stille dem til rådighed gennem internettet. Brugeren skal selv sikre sig forudsætningerne for deltagelse i servicerne.

 2. Brugeren har intet krav på deltagelse i ejerens servicer. Specielt forbeholder ejeren sig ret til at afvise en tilmelding til en eller flere servicer uden begrundelse eller at begrænse den.

 3. Ejeren garanterer ikke, at servicerne opfylder brugerens krav. Specielt påtager ejeren sig ingen garanti for at servicerne egner sig til de af brugeren opstillede mål.

 4. Brugeren gøres opmærksom på, at en uafbrudt og fuld funktionsdygtig rådighed over servicerne til enhver tid for brugeren ikke er mulig. Ejeren garanterer dog en tilgængelig for spillene på 92% (tooghalvfems procent) i årsgennemsnit. Herfra undtaget er tider, hvor serverne ikke er tilgængelige via internettet på grund af tekniske eller øvrige problemer, som ligger udenfor ejerens indflydelsesområde (klimaindflydelse, forårsaget af tredjemand osv.), på samme måde som tidspunkter, hvor der udføres rutinemæssigt vedligeholdelsesarbejde. Ejeren kan begrænse adgangen til servicerne, såfremt internetudbyderens sikkerhed, opretholdelsen af internettets integritet, specielt undgåelse af tungtvejende forstyrrelser på nettet, softwaren eller de lagrede data kræver dette.

 5. servicerne er underlagt en konstant videreudvikling, tilpasning og forandring. Af denne grund kan ejeren til enhver tid tilpasse sine servicer indholdsmæssige, optiske, tekniske og øvrige fremtrædelsesform. Et krav fra brugerens side på at opretholde bestemte tekniske rammebetingelser eller givne forhold består herved ikke. Brugeren modtager udelukkende en brugerret til de pågældende servicer i deres på det pågældende tidspunkt aktuelle form.
  Brugeren har intet krav på opretholdelse af servicerne i den ved kontraktafslutningen bestående form.
  Ejeren forbeholder sig ret til at indstille driften af servicerne til enhver tid, uden angivelse af grunde. I dette tilfælde kan brugeren i henhold til § 3 (5a) forlange, at de overfor ham allerede ydede fordele (eksempelvis til gengæld for premiumvaluta) enten indsættes i en anden af ejerens tilbudte servicer eller at ejeren erstatter fordele, som er betalt på forskud. Yderligere krav fra brugerens side på grund af indstilling af servicer er udelukket.

 6. Henvisninger, tips og råd til afvikling af servicer, som ejeren og dennes medarbejdere og betalings- og driftsmedhjælpere uddeler, er altid uforpligtende. Brugeren har ikke noget krav på erstatning af ulemper, som disse har medført.

 7. Såfremt intet andet er udtrykkeligt anført i beskrivelsen af servicernes ydelser, er de af ejeren til rådighed stillede servicer gratis. Bestemmelser i § 3 forbliver heraf uberørte.

§ 3 Premiumvaluta, tillægsydelser, betalingsbetingelser

 1. Ejeren giver ved enkelte servicer brugeren mulighed for, at skaffe såkaldte premiumvalutaer (Coins, Diamanter, Kulstykker, Ædelsten, Farvesplinter, …) mod en betaling. Prisen for premiumvalutaen bliver bekendtgjort på internetsiden for den pågældende service. Anskaffelsen forudsætter en yderligere – uafhængig af servicebrugeraftalen – kontraktindgåelse (Kontrakt om Brug af Tillægsydelser). Denne følger indenfor rammerne af en særskilt og tydeligt kendetegnet bestillingsproces. Bestillingsprocessen afslutter med knappen „køb“. Brugeren afgiver med aktiveringen af denne knap en viljeerklæring, som forpligter vedkommende til betaling af det pågældende beløb ved afslutningen på kontrakten.

 2. Ved hjælp af premiumvaluta har brugeren mulighed for at erhverve sig enkelte tillægsydelser i forhold til en normal konto. Bestillingen af bestemte tillægsydelser i spillet er ikke nogen selvstændig kontrakt, men udelukkende brugerens ret til at bruge sin anskaffede premiumvaluta indenfor rammerne af den under § 3 afsnit 1 nævnte kontrakt. Den nærmere beskrivelse af de fremskaffede tillægsydelser og mængden af premiumvaluta, som fremskaffelsen af dem koster, fremgår særskilt af internetsiden for den pågældende service og varierer alt efter service. Premiumvalutaen gælder altid kun indenfor den service, hvor den er fremskaffet, og de kan grundlæggende set ikke overføres. Gyldigheden af premiumvalutaen er begrænset til 12 måneder fra anskaffelsesdatoen.

 3. For tillægsydelserne gælder i tillæg til disse brugerbetingelser de tilsvarende beskrivelser af ydelserne som særlige betingelser. Ejeren forbeholder sig ret til at ændre arten, omfanget og indholdet af tillægsydelserne.
  Specielt forbeholder ejeren sig retten til, i forbindelse med videreudvikling og tilpasning af servicerne, at ændre enkelte tillægsydelser, ikke længere at tilbyde disse og/eller at gøre dem til en gratis del af servicen.

 4. Det er ingen pligt til at anskaffe premiumvaluta. Tillægsydelserne kan bestå af enkeltstående ydelser eller være tidsmæssigt begrænsede. Tidsmæssigt begrænsede tillægsydelser bortfalder igen efter udløb af den bestilte tid og kan derefter bestilles påny, hvis de stadigvæk udbydes af ejeren.

 5. En erstatning eller kompensation for én gang erhvervet og til brug af tillægsydelser anvendt premiumvaluta er i princippet ikke muligt. Dette gælder ikke, hvis kontrakten om brug af tillægsydelser er blevet fortrudt retmæssigt i henhold til § 4. Dette gælder heller ikke, hvis servicen eller den af brugeren fremskaffede tillægsydelse i løbet af den kontraktmæssigt aftalte varighed enten ændres af ejeren, ophæves eller tilbydes gratis.

  a. Premiumvaluta, som er anskaffet for penge indenfor ti uger før en service ophører, kan veksles til premiumvaluta med samme værdi til en anden af ejeres services. Hvilken bestemmes af brugeren. Alternativt kan brugeren forlange en erstatning af premiumvaluta, som han har anskaffet sig hos ejeren for rigtige penge indenfor to uger før ophør af servicen. Et sådant krav skal brugeren rette skriftligt til support@upjers.com indenfor ti uger efter erhvervelsen af premiumvalutaen.

  b. Såfremt brugeren allerede har brugt premiumvaluta forud for et bestemt tidsrum for brugen af tillægsydelser for en fremtidig tidsperiode og ikke kan gøre brug af disse tillægsydelser pga. årsager foranlediget af ejeren (f.eks. ophævelse af tillægsydelserne, vedvarende utilgængelighed af tillægsydelserne, optagelse og udbydelse af tillægsydelserne i de gratis servicer), vil ejeren som erstatning først og fremmest tilbyde andre tillægsydelser og/eller erstatte det brugte beløb (henholdsvis værdien af premiumvalutaen), udregnet efter tid, overfor brugeren.
  Brugerens ret til ekstraordinært at ophæve kontrakten om brug af tillægsydelser pga. de ikke brugbare tillægsydelser iht. § 8 afsnit 4, forbliver uberørt af dette. Yderligere krav fra brugeren er udelukket.

 6. Til brug af tillægsydelser er ejeren berettiget til at forlange modydelser i form af premiumvaluta betalt forud. Betalingen for erhvervelse af premiumvaluta forfalder omgående med indgåelse af kontrakten, dvs. med bekræftelsen på erhvervelsen af premiumvaluta. Ejeren tilbyder forskellige betalingsmetoder. Brugeren har intet krav på at ejeren tilbyder bestemte betalingsmuligheder eller vedligeholder disse. Betalingerne bliver foretaget ud fra brugerens valg af betalingsmetode. Brugeren bliver udtrykkeligt gjort opmærksom på, at betalingsudbyderne, som på vegne ejeren trækker beløbene afhængigt af den valgte betalingsmetode, kun overfører en del af de af brugeren opkrævede beløb til ejeren. Undtagen i tilfælde af en virksom fortrydelse begrænses brugerens krav på tilbagebetaling eller erstatning grundlæggende set til det af ejeren rent faktisk modtagne netto-beløb. Det af betalingstjenesteudbyderen fratrukkede beløb bliver ikke erstattet af ejeren.

 7. I tilfælde af manglende betaling er ejeren berettiget til at stoppe tillægsydelserne, samt omgående at spærre den pågældende brugers konto. Brugerens forpligtelse til at betale det aftalte beløb forbliver uberørt af dette.

 8. Opstår der for ejeren ekstra udgifter eller byrder på grund af forhold, som kan tilskrives brugeren, så bærer denne de heraf opståede udgifter overfor ejeren. Ejeren er i dette tilfælde berettiget til at opkræve disse udgifter igen sammen med den oprindelige betaling.

 9. Krav fra ejerens side kan af brugeren kun besvares med uomtvistelige eller retsgyldige modkrav. Brugeren kan kun opretholde en ret til ikke at efterkomme ejerens krav, hvis brugerens modkrav beror på det samme kontraktforhold. Afgivelse til tredjemand af krav fra brugerens side mod ejeren er udelukket.

§ 4 Oplysning om fortrydelsesret vedrørende premiumvaluta og tillægsydelser

Fortrydelsesret:

Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden fjorten dage uden angivelse af grunde. Fortrydelsesfristen udgør fjorten dage fra dagen for indgåelse af kontrakten. For at gøre brug af din fortrydelsesret skal du informere os om din beslutning om at fortryde denne kontrakt via en utvetydig erklæring (f.eks. i et brev sendt med posten, en telefax eller en e-mail) til nedenstående kontaktoplysninger:

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Tyskland

Telefon: +49 (0) 951-510908
Telefax: +49 (0) 951-510908102
E-mail: agb@upjers.com

Til dette formål kan du benytte den nedenstående standard-fortrydelsesformular, hvilket du dog ikke er forpligtet til:


Standard-Fortrydelsesformular:

(Hvis du vil fortryde kontrakten, så udfyld venligst denne formular og send den til os.)

 • Til upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg; Telefax: +49 (0) 951-510908102; e-mail: agb@upjers.com
 • Hermed fortryder jeg/vi () den af mig/os () indgåede kontrakt om køb af følgende varer ()/ tilvejebringelsen af de følgende tjenesteydelser ()
 • Bestilt den ()/modtaget den ()
 • Navnet på brugeren/brugerne
 • Adresse på brugeren/brugerne
 • Underskrift fra brugeren/brugerne (kun ved meddelelse på papir)
 • Dato

  (*) Slet overflødig tekst.
  Til overholdelse af fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb.

Konsekvenser af fortrydelsen:

Hvis du fortryder denne kontrakt, vil vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostningerne (med undtagelse af de yderligere omkostninger, som er et resultat af at du har valgt en anden art af levering end den af os valgte billigste standardlevering) senest inden fjorten dage fra den dag, hvor din meddelelse om din fortrydelse af denne kontrakt er indgået hos os. Til denne tilbagebetaling anvender vi det samme betalingsmiddel som du benyttede til den oprindelige transaktion, undtagen hvis noget andet er blevet udtrykkeligt aftalt med dig; på ingen måde bliver der påregnet udgifter for dig ved denne tilbagebetaling.

Slut på oplysningen om fortrydelsesret

Særlig henvisning

Din fortrydelsesret ophæves før tid, hvis upjers er begyndt med udøvelsen af kontrakten, efter at du udtrykkeligt har accepteret, at upjers begynder med udøvelsen af kontrakten inden at fortrydelsesfristen begynder, og du har bekræftet dit bekendtskab med at du via din accept af påbegyndelsen af udføringen mister din fortrydelsesret.

§ 5 Reklamation

 1. Ejeren stiller adgang til servicerne og tillægsydelserne til rådighed overfor brugeren in den på det givne tidspunkt aktuelle tilstand. Brugeren har ikke noget krav på opretholdelse eller arbejden henimod en bestemt tilstand/funktionsomfang for servicerne og tillægsydelserne.

 2. Brugeren er bevidst om at den af ejeren til rådighed stillede software indenfor rammerne af servicen - som al software - ikke kan være fuldstændig fejlfri. Som mangelfuld anses servicen derfor kun, når dens spilbarhed er ødelagt betydeligt og permanent.

 3. Til brugerens egen sikkerhed og i særdeleshed af hensyn til sikring af beviser, anbefales det brugeren, at rette samtlige reklamationer til ejeren skriftligt (eller per e-mail)

 4. Før indrapportering af en eventuel fejl skal brugeren først gennemse servicevejledningen og eventuelt af ejeren andre til rådighed stillede hjælperedskaber til problemløsning (specielt lister med ofte stillede spørgsmål, diskussionsfora omhandlende problemer). Brugeren bør ved en fejlrapportering støtte ejeren efter evne.

 5. Garantier i retshenseende påtages ikke af ejeren, så længe intet andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt.

§ 6 Ansvar

 1. For så vidt som at ejeren tilvejebringer gratis ydelser, hæfter ejeren på ingen måde for andre end groft uagtsomme eller med vilje forårsagede skader.

 2. Såfremt ejeren kræver betaling for ydelser, hæfter han uindskrænket ved forsæt og grov skødesløshed.

 3. Ved mild uagtsomhed hæfter ejeren kun i tilfælde af krænkelse af en væsentlig kontraktforpligtelse. Under væsentlige kontraktforpligtelser, også kaldet kardinalforpligtelser i hht. retspraksis, skal sådanne pligter forstås, som muliggør den reglementerede gennemførsel af kontrakten og på hvis opfyldelse brugeren brugeren kan regne med. Erstatningspligten er efter størrelsen begrænset til forudseelige og kontrakttypiske skader.

 4. Bestående ansvarsudelukkelse består dog ikke ved ansvar for skader på liv, legeme og sundhed. Den gælder heller ikke, såvidt skaden beror på en krænkelse af en væsentlig forpligtelse i henhold til kontrakt eller krænkelse af en garanti. Ejerens ansvar ifølge produktansvarsloven samt indenfor andvendelsesområde af § 44 a TVG forbliver uændret.

 5. Forestående ansvarsudelukkelser eller -begrænsninger gælder også med henblik på ansvar hos ejerens ansatte, arbejdstagere, medarbejdere, repræsentanter og betalingsmedhjælpere især med hensyn til andelshavere, medarbejdere, repræsentanter, organer og disses medlemmer med henblik på deres personlige ansvar.

 6. Ejeren distancerer sig udtrykkeligt fra indhold på samtlige sider, til hvilke der findes henvisninger ("links") blandt ejerens forskellige tilbud. Ejeren tager intet ansvar for disse siders indhold. For indholdet på disse sider er udbyderne af disse pågældende sider selv ansvarlige. En kontrol af informationerne under de forskellige links fra ejerens side sker ikke. Krænkelser af gældende lov fra de linkede siders indhold er ejeren ikke bekendt med. Ved underretning om sådant, bliver linket selvfølgelig omgående fjernet.

 7. Der er med de forestående regler ikke forbundet en ændring af bevisbyrden til ulempe for brugeren.

§ 7 Brugerens forpligtelser

 1. Brugeren forpligter sig til at holde adgangsdata til de enkelte servicer hemmelige. En videregivelse til tredjemand er ikke tilladelig.

 2. Brugeren forpligter sig til kun at benytte én konto på samme tid ved hver service. Den samtidige brug af flere konti ved samme service (såkaldte multi-brugere) er ikke tilladt.

 3. Benyttelse fra brugerens side af scripts eller programmer til automatisk udførelse af deltagelse i servicerne (såkaldte bots) er ikke tilladt.

 4. Brugeren forpligter sig til ikke med hensigt at skaffe sig en fordel ved brug af servicerne via programmeringsfejl eller -huller i servicerne (såkaldte bugs). Allerede opnåede fordele skal tilbagegives eller udlignes og kan af ejeren blive ophævet. Brugeren skal holde faktiske eller formodentlige bugs eller uregelmæssigheder hemmelige og omgående melde dem til ejeren.

 5. Brugeren forpligter sig til ikke, inden for rammerne af servicen, at udbrede billeder, links, navne, ord eller andre ytringer med reklamerende, politisk, krænkende, sexistisk, pornografisk eller øvrigt moralsk forkasteligt indhold, i særdeleshed racistisk og højre- eller venstre ekstremt. Yderligere forpligter brugeren sig til ikke at anvende ophavsretsligt beskyttede begreber, navne eller billeder. I tvivlstilfælde har brugeren at slette indhold efter påtegning fra ejeren og ejeren har desuden ret til selv at slette det.

 6. Bestemmelserne fra ejerens og dennes medarbejderes side samt dennes betalings- og vedligeholdelsesmedhjælpere skal følges af brugeren. Dette gælder specielt også for anvisninger fra administratorer og moderatorer i et eventuelt forum hørende til den pågældende service.

 7. En regelbrydende overtrædelse af den ovennævnte pligter berettiger ejeren til omgående og til enhver tid at udelukke brugeren fra videre deltagelse i den pågældende service og til spærring eller sletning af den pågældende brugers konto. En erstatning eller godtgørelse for premiumvaluta, som befinder sig på en eller flere konti på tidspunktet for sletningen, eller for allerede erhvervede og stadigvæk gyldige tillægsydelser følger ikke.

§ 8 Opsigelse

 1. Brugeren er til enhver tid berettiget til at opsige sin deltagelse i enkelte, flere eller alle servicer uden begrundelse og uden at overholde nogen tidsfrist.

 2. Ejeren er til enhver tid berettiget til at opsige enkelte, flere eller alle servicer uden overholdelse af en tidsfrist, hvis servicen eller servicerne nedlægges.

 3. Har brugeren forud bestilt tillægsydelser vha. premiumvaluta for et bestemt tidsrum, så er retten til ordinær opsigelse udelukket indenfor dette tidsrum.

 4. Begge parters ret til at opsige hhv. servicebrugeraftalen eller kontrakten om brug af tillægsydelser af til enhver tid vigtige grunde (ekstraordinær opsigelse) forbliver uberørt.

 5. Hvis ejeren gør brug af den ekstraordinære opsigelse af hhv. servicebrugeraftalen eller kontrakten om brug af tillægsydelser, bliver brugeren kompenseret efter andel for de af ham forud betalte ydelser, som gælder ud over opsigelsestidspunktet eller får en godtgørelse for den indløste premiumvaluta (specielt til gengæld for tillægsydelser). Yderligere krav fra brugerens side er udelukket, såfremt ikke andet er aftalt i disse bruger betingelser.

 6. Ejeren er specielt, men ikke udelukkende, berettiget til opsigelse af betydningsfuld årsag, hvis

  • brugeren kommer i restance på mindst 5 Euro eller mere med betalingen af modydelser og ikke betaler trods gentagne påmindelser,
  • brugeren selvforskyldt overtræder reglerne og ikke ophører med overtrædelserne trods advarsler; en advarsel kræves ikke, hvis en fastholdelse til kontrakten ikke kan kræves af ejeren, for eksempel i tilfælde af særligt grove overtrædelser af reglerne (flere konti per spiller, strafbare handlinger, ...)
  • brugeren ikke har benyttet sin konto i fire uger trods henstillinger.
 7. Hvis der på servicernes platform ikke er mulighed for opsigelse via en bestemt funktion, skal enhver opsigelse følge på tekstform (e-mail). Den ekstraordinære opsigelse skal altid følge under nævnelse af årsager.

 8. Af tekniske årsager følger den endegyldige sletning af brugerdata og kontoen først med en forsinkelse på et par dage.

 9. I tilfælde af en berettiget opsigelse af betydningsfulde grunde tilbagestår der fra brugerens side intet krav på erstatning for de af opsigelsen berørte servicer eller tillægsydelser.

§ 9 Skriftlig form

Sideaftaler til disse generelle brugerbetingelser samt ændringer, udvidelser eller ophævelser af disse brugerbetingelser kræves skriftligt for deres gyldighed. Dette gælder også for ændringer af kravet om den skriftlige udformning. Gyldigheden af individuelle eller udtrykkelige kontraktaftaler bliver ikke berørt heraf.

§ 10 Overdragelse af rettigheder

(1) De rettigheder til indhold, som en bruger indsætter indenfor rammerne af servicer, forbliver hos den pågældende bruger. Med indsættelsen overdrager brugeren udelukkende ejeren en simpel, gratis brugsret til indholdene, som kan trækkes tilbage til enhver tid. Specielt retten til at gøre indholdet offentligt tilgængeligt.

§ 11 Salvatorisk klausul og øvrigt

 1. Skulle enkelte bestemmelser i disse generelle forretningsbetingelser være uvirksomme, så berører dette ikke virksomheden af de øvrige bestemmelser.

 2. For disse brugerbetingelser og for alle kontrakter indgået på basis af disse brugerbetingelser gælder Forbundsrepublikken Tysklands lov. Anvendelse af FNs købsret omhandlende køb af transportable goder samt den tyske internationale privatrets kollisionsregler er udelukket.

 3. Hvis brugeren efter kontraktindgåelse flytter sin bopæl eller sædvanlige opholdssted udenfor Danmark, er sædet ejerens værneting. Dette gælder også, hvis brugerens bopæl eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt på tidspunktet for fremførelsen af klagen.

 4. Ejeren forbeholder sig ret til altid at ændre eller udvide disse brugerbetingelser med virkning ud i fremtiden, såfremt dette bliver nødvendigt (f.eks. tilpasninger til rets- og lovsituationen, udvidelse af ejerens serviceområde osv.) og såfremt brugeren herved ikke bliver forfordelt efter tro og love. Ændringer i disse brugerbetingelser bliver på passende måde meddelt overfor brugeren. Meddelelsen følger enten indenfor rammerne af af servicerne eller via tilsending af en mail til den af brugeren angivne e-mail adresse. Under alle omstændigheder bliver brugeren informeret om ændringerne ved næste indlogning.

 5. Brugeren kan efter meddelelsen og opnåelsen af kendskab til regelændringerne gøre indsigelse mod ændringerne i brugerbetingelserne indenfor en (1) måned. Det anbefales brugeren at rette indsigelsen til ejeren skriftligt eller per e-mail af hensyn til bevissikring.

 6. Gør brugeren ikke indsigelse mod de ændrede brugerbetingelser indenfor fristen på en (1) måned efter meddelelsen om disse og deraf følgende mulighed for opnåelse af kendskab til disse eller bruger han disse fortsat, så bliver de ændrede eller udvidede brugerbetingelser retskraftige overfor ham. Gør brugeren indsigelse indenfor tidsfristen, så er begge parter berettiget til at opsige kontrakten med en opsigelsesfrist på en måned, såfremt der ikke allerede efter § 8 består en opsigelsesret til enhver tid. Indtil kontraktafslutningen gælder de oprindelige brugerbetingelser stadig.

 7. Eventuelle forudbetalte ydelser af brugeren, som løber ud over afslutningstidspunktet bliver erstattet til brugeren efter andel. Yderligere krav fra brugerens side er udelukket.

 8. Ejeren vil i meddelelsen om ændringerne gøre særligt opmærksom på muligheden for at gøre indsigelse, opsigelsen, fristen samt på de retslige følger, særligt med hensyn til en udeblevet indsigelse.

 9. Det anbefales brugeren at holde sig informeret om brugerbetingelsernes stand og servicernes ydelses- og brugerbeskrivelser.

Status: Juni 2014

upjers GmbH
Direktør: Klaus Schmitt
Adresse: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Tyskland

E-mail: agb@upjers.com (ingen support)
Tel: +49 (0)951/5109080 (ingen support)
Fax: +49 (0)951/510908102 (ingen support)

Retssted: Amtsgericht Bamberg
Registreringsnummer: HRB 5558

Skattenummer: DE275673923

§ 13 Änderungsvorbehalt [!] NOT TRANSLATED